• نام کمیته: کمیته نظارتی شرق
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 4, منطقه 10, منطقه 15
 • دبیر کمیته: علی پویا نسب
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگزاری جلسه مناطق شرق ساعت
  1 1400/08/23 چهار 15
  2 1400/08/30 ده 15
  3 1400/09/07 پانزده 15
  4 1400/09/14 - 15
  5 1400/09/21 بازدیده(پانزده) 13
  6 1400/09/28 چهار 15
  7 1400/010/05 ده 15
  8 1400/10/12 پانزده 15
  9 1400/10/19 - 15
  10 1400/10/26 بازدید(-) 13
  11 1400/11/03 چهار 15
  12 1400/11/10 ده 15
  13 1400/11/17 پانزده 15
  14 1400/11/24 - 15
  15 1400/12/1 بازدید(چهار) 13
  16 1400/12/08 چهار 15
  17 1400/12/15 ده 15
  18 1400/12/22 پانزده 15