• نام کمیته: کمیته نظارتی شمال
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 7, منطقه 8, منطقه 12, منطقه 14
 • دبیر کمیته: محمد فخرینیان
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگزاری جلسه مناطق شمال ساعت
  1 1400/08/23 هفت 15
  2 1400/08/30 هشت 15
  3 1400/09/07 دوازده 15
  4 1400/09/14 چهارده 15
  5 1400/09/21 بازديد(دوازده) 13
  6 1400/09/28 هفت 15
  7 1400/010/05 هشت 15
  8 1400/10/12 دوازده 15
  9 1400/10/19 چهارده 15
  10 1400/10/26 بازديد(چهارده) 13
  11 1400/11/03 هفت 15
  12 1400/11/10 هشت 15
  13 1400/11/17 دوازده 15
  14 1400/11/24 چهارده 15
  15 1400/12/1 بازديد(هفت) 13
  16 1400/12/08 هفت 15
  17 1400/12/15 هشت 15
  18 1400/12/22 دوازده 15