• نام کمیته: کمیته نظارتی غرب
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 2, منطقه 9, منطقه 11, منطقه 13
 • دبیر کمیته: بهزاد قدسی
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
  1 1400/08/23 دو 15
  2 1400/08/30 نه 15
  3 1400/09/07 یازده 15
  4 1400/09/14 سیزده 15
  5 1400/09/21 بازديد(یازده) 13
  6 1400/09/28 دو 15
  7 1400/10/05 نه 15
  8 1400/10/12 یازده 15
  9 1400/10/19 سیزده 15
  10 1400/10/26 بازديد(سیزده) 13
  11 1400/11/03 دو 15
  12 1400/11/10 نه 15
  13 1400/11/17 یازده 15
  14 1400/11/24 سیزده 15
  15 1400/12/01 بازديد(دو) 13
  16 1400/12/08 دو 15
  17 1400/12/15 نه 15
  18 1400/12/22 یازده 15