• نام کمیته: کمیته نظارتی جنوب
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 1, منطقه 3, منطقه 5, منطقه 6
 • دبیر کمیته: طوفان روغنی
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگزاری جلسه مناطق جنوب ساعت
  1 1400/08/23 یک 15
  2 1400/08/30 سه 15
  3 1400/09/07 پنج 15
  4 1400/09/14 شش 15
  5 1400/09/21 بازدید(پنج) 13
  6 1400/09/28 یک 15
  7 1400/010/05 سه 15
  8 1400/10/12 پنج 15
  9 1400/10/19 شش 15
  10 1400/10/26 بازدید(شش) 13
  11 1400/11/03 یک 15
  12 1400/11/10 سه 15
  13 1400/11/17 پنج 15
  14 1400/11/24 شش 15
  15 1400/12/01 بازدید (یک) 13
  16 1400/12/08 یک 15
  17 1400/12/15 سه 15
  18 1400/12/22 پنج 15