• امیر احمد زندآور
  • دکترا : جغرافیا – برنامه ریزی شهری
  • عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون حمل و نقل
  • رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات

  • شهردار فلاورجان
  • معاون اداری و مالی شهرداری نجف آباد
  • مدیر مناطق ویلاشهر و امیرآباد شهرداری نجف آباد
  • مدیر مناطق شهرداری تهران