رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید خدارا شاکر و سپاس گذار باشیم که امروز جمع  مدیریت شهری سرافکنده نیستند البته که موضوع جابه جایی مربوط به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان است و مثل همیشه موج های سیاسی که در کشور ایجاد می شود این اتفاقات رخ می دهد.

1400-04-18 09:50

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات گفت: در طول تاریخ طمع قدرت طلبی در وجود برخی آنچنان ریشه دوانیده است که برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از هیچ دسیسه، نیرنگ و رفتار ناشایستی دریغ نمی کنند

1400-01-22 15:10

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این افتخار را داریم که با تلاش شبانه‌روزی اعضای شورا و شهرداری اتفاقات خوبی که در شهر رخ داده و آنچه توسط شهرداران مناطق پانزدهگانه انجام می‌شود، اصفهان عزیز ما را همچنان روی ریل توسعه، پیشرفت و عمران قرار داده است.

1399-10-21 10:30

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مردم از رسالت شورای شهر برداشت درستی دارند، اما امیدواریم نمایندگان مجلس قدری اختیارات شوراهای شهر را افزایش دهند و فعالیت های محلی را به شوراها واگذار کنند. 

1399-02-11 00:00