رئیس شورای اسلامی شهر گفت: زمینی در منطقه ۱۳ هست که در اختیار شهرداری بوده و تصمیمات متعددی برای آن اخذ شده است، با تعاونی ذوب آهن مباحثی مطرح شده و یکصدهزار مترمربع زیربنا برای آن درنظر گرفته شده که تعرضی به فضای سبز هم شده است و باید برای این موضوع به شورای شهر پاسخی ظرف مدت یک هفته داده شود.

1399-06-02 09:57

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استعفا یکی از ابزارهایی است که افرادی که تمایل به همکاری ندارند یا کار و فعالیت را در این فضا برای خودشان سخت و خدای ناکرده توام با بی میلی می دانند می توانند از آن به نحو مطلوب و بدور از هر حاشیه ای  استفاده نمایند و شهر و شهروندان را با اختلال وکندی درامور مربوطه مواجه نسازند.  

1399-05-19 09:30

اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نصراصفهانی را بار دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب کردند.

1399-05-14 13:59