رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: چگونه است که وزارت علوم دانشگاه ها را به صورت مجازی برگزار می کند، اما آموزش و پرورش بر حضوری بودن تعلیم اصرار دارد این درحالی است که دانشجو بر روی خود مدیریت دارد، اما کودک مدیریت کافی بر روی خود ندارد.

1399-06-16 11:17

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: از شهرداران مناطق می خواهم حتما با دوچرخه در مناطق خود رکاب بزنند و مشکلات را حتما با وجود اعتبارات رفع کنند.

1399-06-16 09:23