رئیس شورای اسلامی شهر گفت: از شهرداران مناطق درخواست می‌کنم با بررسی نقاطی که امکان ایجاد پاتوق‌های سالمندان را دارند، نسبت به راه اندازی آن اقدام کرده و معاونت‌های فرهنگی نیز برنامه‌های متناسب با آن را دردستورکار داشته باشند که یقیناً اقدامی شایسته است.

1399-07-13 10:36

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: علیرغم تذکرات و پیگیریها همچنان شاهد سوء مدیریت و اجرا نشدن قوانین در این خصوص و بستن جریان زاینده رود هستیم و حقابه محیط زیست همچنان نادیده گرفته شده است.

1399-07-06 10:55

رئیس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند خداحافظی با تمرکز گرایی هستیم و باید برون سپاری دردستور کار قرار گیرد و مدیران استانی جدی تر در نظر گرفته شوند و بدانیم این مدیران هم از فهم بالایی برخوردار هستند و تصمیماتی خواهند گرفت که برای شهر و استان تصمیم درستی باشد.

1399-07-06 09:35