رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سالن گلستان شهدا یک هدیه ای است به خانواده شهدا با 86 میلیارد تومان هزینه تملک و ...آماده بهره برداری است باید گفت در این زمینه باید سه ارگان همکاری می‌کردند اما شهرداری فقط وارد میدان شد و این موضوع را تا به سرانجام رسیدن پیگیری کرد

1399-08-05 20:26