رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رسیدگی نکردن به مطالبات کارکنان موجب می‌شود آنها از کار خود دلزده شوند؛ بدین سبب لازم است با شفاف سازی در این زمینه، گزارشی از سوی معاون فرهنگی شهردار اصفهان در اختیار شورا قرار گیرد.

1399-12-10 22:52

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گفت: عدم توازن در نظام حقوقی خانواده منجر می شود تا در صورت بروز اختلاف نظر بین زوجین، مردان از حقوق مختلف خود در جهت تحکیم سلطه و اعمال نظرات خود بیشتر بهره بجویند و این زمینه ساز دلسردی و نارضایتی زنان در زندگی می شود

1399-11-12 10:47