رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همسو شدن مدیریت مناطق و ارائه پاسخ های شفاف به افراد معترض نقش مهمی در پیشرفت مسیرهای دوچرخه دارد.

1399-11-19 16:59