شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری با تمام وجود سعی کرد در چهارچوب و با اصول قانونی بر مبنای اصل انسانی پیش برود، فرصت بسیار است و امیدواریم آینده اصفهان آینده ای روشن باشد.

1400-04-18 10:06