رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قطعاً هر رسانه جدا از اینکه دارای چه گذشته ای باشد، تعهدی در قبال مخاطبانش دارد، رسانه‌ها باید قدرت انعکاس رویدادها را داشته باشند و در این زمینه صادقانه عمل کنند. 

1399-05-05 19:04