• 1399-06-16 15:32
  • کد محتوا:1764
شهردار اصفهان به بودجه‌های محرومیت زدایی ورود کند

رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: در رابطه با طرح محرومیت زدایی از شهردار اصفهان می خواهم ضمن ورود به بودجه‌های این طرح، گزارش کاملی از میزان تحقق، دلایل عدم تحقق کامل و تأثیرات این تحقق ناپذیری را ارائه نمود تا با بررسی آنها اگر به نظر می‌رسد که این بودجه‌ها چندان قابلیت تحقق ندارند، رویکرد مناسبی نسبت به این موضوع از طرف شورای شهر مردم از حراست شهرداری اتخاذ گردد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی صبح امروز (یکشنبه) در یکصدو سی و هشتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: هر ساله در فرآیند تدوین و تصویب بودجه سال بعد، برای بعضی از مناطق ارقامی را به عنوا ردیف محرومیت زدایی تعیین و تصویب می‌گردد، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ردیف بودجه‌ها تحقق چندانی نمی‌یابند. به طور مثال: برای منطقه دو در سال ۹۹: ۲۴ میلیارد تومان تصویب که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است. در سال ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد تومان که تنها مبلغ ۸۵۲ میلیون اختصاص داده شده است.

وی افزود: برای منطقه ۱۱، سال ۹۹ مبلغ ۱۸ میلیون که تاکنون مبلغ ۱.۹۶۰ میلیون و در سال ۹۸، مبلغ ۲۰ میلیارد، تصویب شده بود که تنها سه میلیون و ۱۰۰ اختصاص داده شده است. قابل ذکر اینکه مناطقی که جهت تخصیص این منابع انتخاب می‌شوند که یکی از مهمترین منابع اجرای پروژه‌های عمرانی خاص آنها از همین ردیف محرومیت زدایی آنهاست، که بررسی این پروژه‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد با عدم تحقق روبرو می‌شوند.

رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: در این رابطه از شهردار اصفهان می خواهم ضمن ورود به بودجه‌های محرومیت زدایی، گزارش کاملی از میزان تحقق، دلایل عدم تحقق کامل و تأثیرات این تحقق ناپذیری را ارائه نمود تا با بررسی آنها اگر به نظر می‌رسد که این بودجه‌ها چندان قابلیت تحقق ندارند، رویکرد مناسبی نسبت به این موضوع از طرف شورای شهر مردم از حراست شهرداری اتخاذ گردد.