• 1399-08-11 16:47
  • کد محتوا:1868
سخنگوی جدید شورای شهر معرفی شد

با استعفای فریده روشن، مهدی مزروعی عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر اصفهان از طرف اعضای شورا به عنوان منشی دوم و سخنگو به عضویت هئیت رئيسه شورا شهر انتخاب شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامي شهر اصفهان مهدی مزروعی با رای اعضای شورای شهر اصفهان به عنوان منشی دوم و سخنگوی جدید به عضویت هئیت رئيسه شورا انتخاب شد. پیش از این فریده روشن عهده دار سمت منشی دوم و سخنگویی شورای شهر بود که به علت مشغله زیاد و لزوم تمرکز بر امور کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر از این سمت استعفا داد. وکیل مزروعی سال گذشته نیز از سوی اعضای شورای شهر به مدت یکسال مسئولیت سخنگویی شورا را برعهده داشت که در انتخابات اخیر هئیت رئيسه شورای شهر برای هیچ سمتی نامزد نشد و پس از استعفای فریده روشن با درخواست سایر همکاران خود در شورای شهر برای سخنگویی سال پایانی شورای پنجم دعوت به پذیرش این سمت شد.