• 1400-05-18 13:22
  • کد محتوا:52872
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شد

در اولین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان رییس، نایب رییس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در اولین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان رییس، نایب رییس و مخبر کمیسیون مشخص شدند.

بر این اساس رسول میرباقری به عنوان رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی انتخاب شدند.

همچنین عباس حاج رسولی ها به عنوان نایب رییس این کمیسیون و مصطفی نباتی نژاد نیز به عنوان مخبر کمیسیون مشخص شدند.