• 1400-09-09 20:22
  • کد محتوا:53521
 منشور پیشنهادی شورای ششم مورد بررسی نهایی قرار گرفت

جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور اعضای این شورا و شهردار اصفهان برگزار گردید. 

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ٧٥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩ ٥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺴﺘﺮ ﺁﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت. 

همچنین جمع‌ﺑﻨﺪﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ همراه با اعلام نظر نهایی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در کمیسیون تلفیق این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان بود.

انتهای پیام/