• فریده روشن
  • رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان