• شیرین طغیانی
  • رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان
  • استادیار دانشگاه