• مهدی مزروعی
  • عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان
  • سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان
  • عضو کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان

  • وکیل دادگستری