• علیرضا نصر اصفهانی
  • رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
  • مدیرعامل انجمن حمایت از آسیب دیدگان نخاعـی استان اصفهان
  • عضو کمیسیون دوم بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
  • عضو کمیته عالی ساماندهی ناژوان
  • عضو ناظر در کمیسیون معاملات سازمان پایانه های مسافر بری

  • رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان