• نام کمیته: کمیته نظارتی شرق
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 4, منطقه 10, منطقه 15
 • دبیر کمیته: آقای قدسی
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شرق ساعت
  1 97/07/01 چهار 16
  2 97/07/08 ده 16
  3 97/07/15 پانزده 16
  4 97/07/22 - -
  5 97/07/29 بازديد(چهار) 16
  6 97/08/06 چهار 16
  7 97/08/13 ده 16
  8 97/08/20 پانزده 16
  9 97/08/27 - -
  10 97/09/11 بازديد(ده) 16
  11 97/09/18 چهار 16
  12 97/09/25 ده 16
  13 97/10/02 پانزده 16
  14 97/10/09 - -
  15 97/10/16 بازديد(پانزده) 16
  16 97/10/23 چهار 16
  17 97/10/30 ده 16
  18 97/11/17 پانزده 16
  19 97/11/14 - -
  20 97/11/21 - -
  21 97/11/28 چهار 16
  22 97/12/05 ده 16
  23 97/12/12 پانزده 16
  24 97/12/19 - -