• نام کمیته: کمیته نظارتی شمال
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 7, منطقه 8, منطقه 12, منطقه 14
 • دبیر کمیته: آقای شایان نژاد
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق شمال ساعت
  1 97/07/01 هفت 16
  2 97/07/08 هشت 16
  3 97/07/15 دوازده 16
  4 97/07/22 چهارده 16
  5 97/07/29 بازديد(هفت) 16
  6 97/08/06 هفت 16
  7 97/08/13 هشت 16
  8 97/08/20 دوازده 16
  9 97/08/27 چهارده 16
  10 97/09/11 بازديد(هشت) 16
  11 97/09/18 هفت 16
  12 97/09/25 هشت 16
  13 97/10/02 دوازده 16
  14 97/10/09 چهارده 16
  15 97/10/16 بازديد(دوازده) 16
  16 97/10/23 هفت 16
  17 97/10/30 هشت 16
  18 97/11/17 دوازده 16
  19 97/11/14 چهارده 16
  20 97/11/21 بازدید (چهارده) 16
  21 97/11/28 هفت 16
  22 97/12/05 هشت 16
  23 97/12/12 دوازده 16
  24 97/12/19 چهارده 16