• نام کمیته: کمیته نظارتی غرب
 • مناطق زیرمجموعه: منطقه 2, منطقه 9, منطقه 11, منطقه 13
 • دبیر کمیته: آقای مبلغ
 • اعضای کمیته:

 • ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق غرب ساعت
  1 97/07/01 دو 16
  2 97/07/08 نه 16
  3 97/07/15 یازده 16
  4 97/07/22 سیزده 16
  5 97/07/29 بازديد(دو) 16
  6 97/08/06 دو 16
  7 97/08/13 نه 16
  8 97/08/20 یازده 16
  9 97/08/27 سیزده 16
  10 97/09/11 بازديد(نه) 16
  11 97/09/18 دو 16
  12 97/09/25 نه 16
  13 97/10/02 یازده 16
  14 97/10/09 سیزده 16
  15 97/10/16 بازديد(یازده) 16
  16 97/10/23 دو 16
  17 97/10/30 نه 16
  18 97/11/17 یازده 16
  19 97/11/14 سیزده 16
  20 97/11/21 بازدید (سیزده) 16
  21 97/11/28 دو 16
  22 97/12/05 نه 16
  23 97/12/12 یازده 16
  24 97/12/19 سیزده 16